การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566

23/04/2024

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567

23/04/2024

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-พ.ศ.2569)

12/10/2023

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเทิง (2567-2569)

12/10/2023

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย 6 เดือนแรก)

07/04/2023

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

17/03/2023

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ 2566

17/11/2022

นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12/10/2022

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเทิง

01/10/2022

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

23/03/2022

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

14/03/2022

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

06/01/2022

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563

13/07/2021

คำสั่งมอบอำนาจผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

12/07/2021

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2563

21/04/2021

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

22/03/2021

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2564-2566)

19/03/2021

นโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี 2564

19/03/2021

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) ครั้งที่ 1/2564

08/03/2021

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

10/01/2021

เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

09/01/2021

เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

09/01/2021

เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564

09/01/2021

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

04/08/2020

คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

03/08/2020

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงเทิง

20/07/2020

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

17/07/2020

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2563

10/07/2020

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2563

09/07/2020

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (2561-2563)

09/07/2020

รายงานการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

09/07/2020

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

09/07/2020

คำสั่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562

09/07/2020

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

09/07/2020

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

09/07/2020

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ พ.ศ.2562

09/07/2020

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

09/07/2020

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

09/07/2020

ประกาศ ก.ท.จ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร พ.ศ.2560

09/07/2020

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี พ.ศ.2563

09/07/2020

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

08/07/2020

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

08/07/2020

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลุูกจ้างประจำ ประจำปี 2563

08/07/2020

ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการขาดลาและการมาทำงานสาย ประจำปี 2563

08/07/2020

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

08/07/2020

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

08/07/2020

ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

08/07/2020

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

08/07/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น