หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567

23/04/2024

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-พ.ศ.2569)

12/10/2023

มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

16/02/2023

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย

16/02/2023

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

16/02/2023

ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก

16/02/2023

ประกาศกำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด 5

16/02/2023

ประกาศการสรรหาบุคคล (หมวด 4)

16/02/2023

ประกาศการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

16/02/2023

กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

16/02/2023

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

14/03/2022

ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

14/03/2022

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

14/03/2022

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

14/03/2022

กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

14/03/2022

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

14/03/2022

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

14/03/2022

ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

14/03/2022

ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

23/03/2021

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

23/03/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

23/03/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

23/03/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564

23/03/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบายการบริหารบุคลากร ประจำปี 2564

23/03/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ประกอบกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

23/03/2021

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปี 2564

23/03/2021

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่องการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

23/03/2021

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2564

23/03/2021

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563

23/03/2021

ประกาศ กทจ.เชียงราย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563

23/03/2021

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

23/03/2021

ประกาศ กท. เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

23/03/2021

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

23/03/2021

ประกาศ ก.ท.จ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร พ.ศ.2560

23/03/2021

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558

23/03/2021


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น