มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

29/04/2024

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26/04/2024

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567

26/04/2024

แนวทางการปฏิบัติคนทางจริยธรรม Dos & Don'ts เทศบาลตำบลเวียงเทิง

24/04/2024

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลเวียงเทิง

24/04/2024

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี 2566

11/04/2024

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

10/04/2024

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)

10/04/2024

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี 2567

31/10/2023

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

26/10/2023

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

07/04/2023

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/03/2023

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

08/02/2023

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

03/03/2022

นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

24/02/2022

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

13/07/2021

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21/04/2021

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20/04/2021

มาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2564 ในประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

19/04/2021

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี พ.ศ.2563

07/04/2021

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

29/07/2020

ประกาศเจตนารมณ์

21/07/2020

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2563

10/07/2020

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563

09/07/2020

มาตรการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

09/07/2020

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562

03/07/2020

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

01/07/2020

ประกาศเจตจำนงสุจริต

24/06/2020

แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา

19/06/2020

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19/06/2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ6 เดือน)

18/06/2020

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

18/06/2020

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจาปีงบประมาณ 2561

14/08/2019

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

14/08/2019


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น