หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

11/06/2024

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ

25/10/2023

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

25/10/2023

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

09/01/2023

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

15/06/2022

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการาายงานความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14/03/2022

แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

14/03/2022

ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

14/03/2022

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

14/03/2022

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท.พ.ศ.2562 มีลผใช้บังคับในเขตเทศบาล

14/03/2022

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14/03/2022

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย

13/07/2021

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีัยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

13/07/2021

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

13/07/2021

ระเบียบมท.ว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือประชาชน

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าตอบแทนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย อปพร.

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ

08/06/2020

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่3)

08/06/2020

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

08/06/2020

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (1)

08/06/2020

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

08/06/2020

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

08/06/2020

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)

08/06/2020

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

08/06/2020

พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)

08/06/2020

พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่13)

08/06/2020

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

08/06/2020

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

08/06/2020

พระราชบัญญัติความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)

08/06/2020

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2)

08/06/2020

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 2560

08/06/2020

พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการการศึกษาบุตร

08/06/2020

พระราชกฤษฎีกาภาษีบำรุงท้องที่

08/06/2020

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ

08/06/2020

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

08/06/2020

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

08/06/2020

ประกาศสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

08/06/2020

คำสั่งปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

08/06/2020

กฎกระทรวงจัดซื้อจัดจ้าง(ฉบับที่2)

08/06/2020

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องสนับสนุน

08/06/2020

กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง

08/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น