การตรวจสอบภายในองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

06/12/2023

รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

17/11/2023

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (เมษายน-กันยายน)

24/10/2023

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2567

19/10/2023

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567

19/10/2023

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2566

12/10/2023

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเทิิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

12/10/2023

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 )

15/03/2023

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/03/2023

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง งบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

14/03/2023

แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นการเฉพาะ

26/01/2023

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2566

06/11/2022

ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเวียงเทิง

06/11/2022

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลเวียงเทิง และขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางเป็นการเฉพาะ

17/10/2022

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ งวดที่ 3)

07/10/2022

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศบัญญัติ)

07/09/2022

การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศบัญญัติ)

07/09/2022

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

16/08/2022

รายงานการดำเนินการ การติดตาม และการทบทวนความเสี่ยง พ.ศ.2565

16/08/2022

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

08/08/2022

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

08/08/2022

เปิดตรวจการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง) ครั้งที่ 2

06/06/2022

การกำหนดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

31/05/2022

คู่มือการตรวจฎีกา

31/05/2022

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (องค์กร)

31/05/2022

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กอง,สำนัก)

31/05/2022

รายงานแผนการบริหารจัดความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

31/05/2022

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

31/05/2022

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ งวดที่ 2)

06/05/2022

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (เอกสารประกอบฎีกาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง)

11/04/2022

กระดาษทำการตรวจเอกสารประกอบการจัดทำฎีกา (โรงเรียน)

24/03/2022

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตรวจเอกสารฎีกาโรงเรียน)

24/03/2022

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

09/03/2022

บันทึกข้อความผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

09/03/2022

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09/03/2022

บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09/03/2022

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09/03/2022

บันทึกข้อความเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09/03/2022

QR CODE แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

06/03/2022

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ)

06/03/2022

คู๋มือปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน

06/03/2022

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

06/03/2022

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

06/03/2022

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

06/03/2022

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง นโยบายการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

06/03/2022

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

07/12/2021

ปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

07/12/2021

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

07/12/2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

07/12/2021


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น