คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้งาน line OA ของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

29/04/2024

คู่มือการใช้งานระบบ DGA ทต.เวียงเทิง ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ / รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน / ชำระค่าธรรมเนียมขยะ/น้ำเสีย / อนุญาตก่อสร้างอาคาร

29/04/2024

คู่มือการสมัครใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล DGA (สำหรับประชาชน) เทศบาลตำบลเวียงเทิง

02/11/2023

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

22/05/2023

การรับชำระภาษีป้าย

19/06/2020

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

19/06/2020

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

19/06/2020

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19/06/2020

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

19/06/2020

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายออก

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายเข้า

19/06/2020

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

19/06/2020

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

19/06/2020

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

19/06/2020

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

19/06/2020

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

19/06/2020

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

19/06/2020

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

19/06/2020

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

19/06/2020

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

19/06/2020

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญ

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

19/06/2020

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

19/06/2020

การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง

19/06/2020

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

19/06/2020

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

19/06/2020

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

19/06/2020

การแจ้งถมดิน

19/06/2020

การแจ้งขุดดิน

19/06/2020

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

19/06/2020

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

19/06/2020

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

19/06/2020

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

19/06/2020

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

19/06/2020

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

19/06/2020

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

19/06/2020

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

19/06/2020

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

19/06/2020

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

19/06/2020

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

19/06/2020

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

19/06/2020

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

19/06/2020

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

19/06/2020

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20

19/06/2020

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

19/06/2020

การขอเลขที่บ้าน

19/06/2020

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19/06/2020

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

19/06/2020

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

19/06/2020

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

19/06/2020

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19/06/2020

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

19/06/2020

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

19/06/2020

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

19/06/2020

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล

19/06/2020

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

19/06/2020

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

19/06/2020

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

19/06/2020

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

19/06/2020

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

19/06/2020

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

19/06/2020

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

19/06/2020

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

19/06/2020

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

19/06/2020

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

19/06/2020

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ)

19/06/2020

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

19/06/2020

คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะ

19/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น