หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีัยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

ระเบียบมท.ว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือประชาชน

ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าตอบแทนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย อปพร.

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่3)

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (1)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)

พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่13)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

พระราชบัญญัติความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 2560

พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการการศึกษาบุตร

พระราชกฤษฎีกาภาษีบำรุงท้องที่

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ประกาศสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎกระทรวงจัดซื้อจัดจ้าง(ฉบับที่2)

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องสนับสนุน

กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง