การตรวจสอบภายในองค์กร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 )

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง งบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นการเฉพาะ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2566

ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลเวียงเทิง และขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถส่วนกลางเป็นการเฉพาะ

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ งวดที่ 3)

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศบัญญัติ)

การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศบัญญัติ)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

รายงานการดำเนินการ การติดตาม และการทบทวนความเสี่ยง พ.ศ.2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เปิดตรวจการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง) ครั้งที่ 2

การกำหนดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

คู่มือการตรวจฎีกา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (องค์กร)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กอง,สำนัก)

รายงานแผนการบริหารจัดความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ งวดที่ 2)

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (เอกสารประกอบฎีกาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง)

กระดาษทำการตรวจเอกสารประกอบการจัดทำฎีกา (โรงเรียน)

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตรวจเอกสารฎีกาโรงเรียน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

บันทึกข้อความผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

QR CODE แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบภายในและดำเนินการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถยนต์ส่วนราชการ)

คู๋มือปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง นโยบายการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น