เทศบาลตำบลเวียงเทิง กำหนดการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน