เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล 3.pdf

หลักการและเหตุผล 2.pdf

หลักการและเหตุผล 1.pdf

ส่วนที่ 2.pdf

ส่วนที่ 1.pdf

รายละเอียดรายรับ.pdf

รายจ่าย.pdf

รายงานประมาณการรายรับ.pdf

รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf

ประชากร.pdf

เทศรายจ่าย.pdf

คำแถลงงบประมาณ 3

คำแถลงงบประมาณ 2

คำแถลงงบประมาณ 1

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปี 2561

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2561

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี 2561

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560