แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต (ใหม่)

31/05/2022

หนังสือรับรองขิงผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร

26/05/2022

หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างในที่ดิน

26/05/2022

หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

26/05/2022

บันทึกข้อตกลงการทำผนังร่วม

26/05/2022

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

26/05/2022

แบบคำร้องรับเรื่องราวร้องทุกข์

12/10/2020

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

08/07/2020

แบบคำร้องเรียนการทุจริต

19/06/2020

หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบกิจการ

08/06/2020

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

08/06/2020

วิธียื่นชำระภาษีออนไลน์

08/06/2020

ใบแจ้งการขุดดินถมดิน

08/06/2020

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

08/06/2020

แบบคำขอรับใบอนุญาต

08/06/2020

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

08/06/2020

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

08/06/2020

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการย้ายออก

08/06/2020

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

08/06/2020

ท.ร.4 ใบรับแจ้งการตาย

08/06/2020

คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1

08/06/2020

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.๑

08/06/2020

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1)

08/06/2020

คำขอยื่นแบบผ่านอินเตอร์เนต ภ.อ.01

08/06/2020

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น3)

08/06/2020

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์(ออนไลน์)

08/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น