การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563