การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย 6 เดือนแรก)

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเทิง

นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563

คำสั่งมอบอำนาจผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566 ) ครั้งที่ 1/2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2564-2566)

นโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี 2564

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงเทิง

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2563

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (2561-2563)

รายงานการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

คำสั่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2562

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ พ.ศ.2562

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ประกาศ ก.ท.จ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี พ.ศ.2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลุูกจ้างประจำ ประจำปี 2563

ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการขาดลาและการมาทำงานสาย ประจำปี 2563

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น