แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โอนครั้งที่ 9

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 1