หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบายการบริหารบุคลากร ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ประกอบกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปี 2564

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่องการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2564

ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563

ประกาศ กทจ.เชียงราย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศ กท. เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศ ก.ท.จ. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร พ.ศ.2560

ประกาศ กจ.กท.กอบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558