การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจาปีงบประมาณ 2561

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

แผนป้องกันการทุจริต