การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2564 ในประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี พ.ศ.2563

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2563

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปี 2563

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี 2563

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563

มาตรการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริต

แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจาปีงบประมาณ 2561

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น