สำนักปลัดเทศบาล
นาย พฤทธิกร กองตุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจิระวัฒน์ ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0612478787
นางชนัฏนันท์ ติ๊บประใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพิสมัย เทพเสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวเมมิกา ศรีจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ พัฒนะ
นิติกรปฏิบัติการ
นาง ลักขณา บุญช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาว กมลชนก ตาหล้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวีระ ทนันเรือน
นักการ
นายสายันต์ เมืองอินทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงศ์
พนักงานวิทยุ
นายสมเกียรติ กองมี
พนักงานวิทยุ
นายสมคิด กิติลือ
พนักงานดับเพลิง
นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธ แสงวันดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกียรติก้อง แสนอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาต พงษ์มณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนันทิพัฒน์ ศิริอาด
พนักงานศูนย์บริการข้อมูลอัจฉริยะ


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น