กองช่าง
นายนเรศ มาละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-319-9932
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายธนพล ผายเงิน
ผู้ช่วยนักวิชการสวนสาธารณะ
094-634-4948
นายปุณณรัตน์ ใจนวล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0633358930
นางสาวฐิติมา วงค์แสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
061-747-7999
นายจันทร์ ใจวงศ์
พนักงานขับรถยนต์