กองช่าง
นายสุริยงค์ แก้วก้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายธนพล ผายเงิน
ผู้ช่วยนักวิชการสวนสาธารณะ
นายจันทร์ ใจวงศ์
พนักงานขับรถยนต์