กองช่าง
นายสุริยงค์ แก้วก้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยากร ใจกล้า
วิศวกรโยธา
นายธนพล ผายเงิน
ผู้ช่วยนักวิชการสวนสาธารณะ
นางสาวจารุวรรณ ท้าวเชียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจันทร์ ใจวงศ์
พนักงานขับรถยนต์