กองการศึกษาฯ
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษา