กองการศึกษาฯ
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผอ.รร.ทต.เวียงเทิง รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
0626978266