กองการศึกษาฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ