สำนักปลัดเทศบาล
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชนัฏนันท์ ติ๊บประใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุชาย ผัสดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิสมัย เทพเสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวเมมิกา ศรีจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ พัฒนะ
นิติกรปฏิบัติการ
จ่าเอกชิษณุกาล จันทร์ใจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
นางจิรวรรณ วงศ์สนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกนิษดา เมืองอินทร์
นักประชาสัมพันธ์
นายวีระ ทนันเรือน
นักการ
นายสายันต์ เมืองอินทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงศ์
พนักงานวิทยุ
นายสมเกียรติ กองมี
พนักงานวิทยุ
นายสมคิด กิติลือ
พนักงานดับเพลิง
นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธ แสงวันดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกียรติก้อง แสนอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาต พงษ์มณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางศรีทอน ไชยมงคล
คนงานทั่วไป
นายกิติพันธ์ กันยา
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย กำเนิดสูง
คนงานทั่วไป