สำนักปลัดเทศบาล
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชนัฏนันท์ ติ๊บประใจ
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุชาย ผัสดี
นักพัฒนาชุมชน
นางพิสมัย เทพเสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวเมมิกา ศรีจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกชิษณุกาล จันทร์ใจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
นางจิรวรรณ วงศ์สนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกนิษดา เมืองอินทร์
นักประชาสัมพันธ์
นายวีระ ทนันเรือน
นักการ
นายสายันต์ เมืองอินทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงศ์
พนักงานวิทยุ
นายสมเกียรติ กองมี
พนักงานวิทยุ
นายสมคิด กิติลือ
พนักงานดับเพลิง
นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธ แสงวันดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกียรติก้อง แสนอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาต พงษ์มณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางศรีทอน ไชยมงคล
คนงานทั่วไป
นายรัญยกานต์ มูลแก้ว
คนงานทั่วไป
นายกิติพันธ์ กันยา
คนงานทั่วไป