โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นายสรรชัย หลองทุ่ง
ครู
นางธันญา มีความรัก
ครู
นางประนอม มหาวงศนันท์
ครู
นางกาญจนา สุบิน
ครู
นางสาวปิยกุล อินทะยศ
ครู
นางรสริน ศรีวิชัย
ครู
นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
ครูชำนาญการ
นางพัชรินทร์ พุทธวงศ์
ครู
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
ครู
นางสาววัชรา มุงทอง
ครู
นางสาวณัฐจิตรา​ เรือนเงิน​
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอรรัมภา​ มาไกล​
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวณฐมน มิสกุล
ผู้ช่วยครู
นางณัชชา กันทะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายบุญทา หัวนา
ภารโรง