โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางธันญา มีความรัก
ครู
นายสรรชัย หลองทุ่ง
ครู
นางประนอม มหาวงศนันท์
ครู
นางนิตยา มาลัย
ครู
นางกาญจนา สุบิน
ครู
นางรสริน ศรีวิชัย
ครู
นางพัชรินทร์ พุทธวงศ์
ครู
นางสาวธัญญรัตน์ ทองปัญญา
ครู
นางสาวปิยกุล อินทะยศ
ครู
นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
ครูชำนาญการ
นางบุปผา โล่ห์ตระกูล
ครู
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
ครู
นางสาววัชรา มุงทอง
ครู
นางสาวณัฐวดี ก๋าสมุทร
ครูผู้ช่วย
นางสาวณฐมน มิสกุล
ผู้ช่วยครู
นางณัชชา กันทะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายบุญทา หัวนา
ภารโรง