โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0626978266
นายสรรชัย หลองทุ่ง
ครู
นางธันญา มีความรัก
ครู
นางประนอม มหาวงศนันท์
ครู
นางนิตยา มาลัย
ครู
นางสาวปิยกุล อินทะยศ
ครู
นางรสริน ศรีวิชัย
ครู
นางพัชรินทร์ พุทธวงศ์
ครู
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
ครู
นางกาญจนา สุบิน
ครู
นางสาววัชรา มุงทอง
ครู
นายพงศกร อนุพันธ์
ครู
นางสาวอรรัมภา​ มาไกล​
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวณัฐจิตรา​ เรือนเงิน​
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวณฐมน มิสกุล
ผู้ช่วยครู
นางณัชชา กันทะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายบุญทา หัวนา
ภารโรง