คณะผู้บริหาร
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
0818858891
นายวรการ เจนจัด
รองนายกเทศมนตรี
0818853804
นายประยูร ทิพโคต
รองนายกเทศมนตรี
0898506982
นายธันวา มีความรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0819519342
ว่าที่ร้อยตรี พงสัญญ์ คำแผ่นชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0984299915