คณะผู้บริหาร
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
นายชาญชัย พงษ์มณี
รองนายกเทศมนตรี
นายธันวา มีความรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี