คณะผู้บริหาร
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
0818858891
นายสุรพล มหาวงศนันท์
รองนายกเทศมนตรี
0817967134
นายชาญชัย พงษ์มณี
รองนายกเทศมนตรี
0904723473
นายธันวา มีความรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0819519342