คณะผู้บริหาร
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
นายชาญชัย พงษ์มณี
รองนายกเทศมนตรี
นายสำราญ ธนะวดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายธันวา มีความรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี