ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเทิง

  • ประกาศจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วม
  •