ฐานข้อมูลตำบลเวียงเทิง

×
รายการชั้นข้อมูล

 แบบประเมินความพึงพอใจ เฉพาะเจ้าหน้าที่

แผนที่ติดตั้ง ยักษ์ขาววัดฝุ่น
ใช้ค่า... PM2.5 เฉลี่ย 6 ชม. ย้อนหลังจากปัจจุบัน ในการแสดงบนแผนที่

ลูกศรชี้ขึ้น=มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, ลูกศรชี้ลง=มีแนวโน้มฝุ่นลดลง, ลูกศรชี้ไปทางขวา=แนวโน้มคงที่