ตรวจสอบภายใน
นางสาวกานดา ไชยปัญญา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ