ตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ