ตรวจสอบภายใน
นางสาวกานดา ไชยปัญญา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน