หัวหน้าส่วนราชการ
นายวราพล ปรารพ
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ร้อยโทคำพูน ไชนามล
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัตน์ตานี สิทธินนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุริยงค์ แก้วก้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพรัช มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
หัวหน้า ศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง