หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล วรรณสอน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัตน์ตานี สิทธินนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุริยงค์ แก้วก้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพรัช มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง