หัวหน้าส่วนราชการ
นายวราพล ปรารพ
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ร้อยโทคำพูน ไชนามล
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางรัตน์ตานี สิทธินนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุริยงค์ แก้วก้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพรัช มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประพันธ์ เมืองอินทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
หัวหน้า ศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง