หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล วรรณสอน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0846877362
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล
0876601959
นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0861975653
นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0612478787
นางรัตน์ตานี สิทธินนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0899547944
นายไพรัช มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/รก.กองช่าง
0811685267
นายนเรศ มาละ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0873199932
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0626978266