กองสาธารณสุขฯ
นายไพรัช มหาวงศ์นันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
นางสาวฑิตยา ปัญญายม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายภูวนาถ ราชเมืองมูล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรพล หมอกเหมย
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวัฒน์ จันทร์ฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเชียร ศรศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย ปันจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางลลิตา จันทะขิน
คนงานทั่วไป
นายสมนึก หน่อท้าว
คนงานประจำรถขยะ