กองสาธารณสุขฯ
นายไพรัช มหาวงศ์นันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวฑิตยา ปัญญายม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายสุรพล หมอกเหมย
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวัฒน์ จันทร์ฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ปันจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายเชียร ศรศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมนึก หน่อท้าว
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวลลิตา คำทา
คนงานทั่วไป