สมาชิกสภาเทศบาล
นายประยูร ทิพโคต
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0898506982
นางสายสุรีย์ ทิพย์อ้าย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
08772877004
นายสุชาติ แก้วกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0805013707
นางมาลี ช่างหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0857239081
นายวิชัย ราชเมืองมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0895568720
นายวรการ เจนจัด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0818853804
นายธนกฤต อินจา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0658096046
นายไสว ถิ่นทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0810311826
นายผจญ คำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2