สมาชิกสภาเทศบาล
นายประยูร ทิพโคต
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสายสุรีย์ ทิพย์อ้าย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นายสุชาติ แก้วกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางมาลี ช่างหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิชัย ราชเมืองมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวรการ เจนจัด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธนกฤต อินจา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไสว ถิ่นทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายผจญ คำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2