ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง
ว่าง
หัวหน้า ศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสาวโยษิตา อินทวี
ครูชำนาญการ ศพด.
นางวรนาถ ค้ามีดโกน
ครู ศพด.
นางสาวกัญญาภัค บุญแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก