ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสาวโยษิตา อินทวี
หัวหน้า ศพด.เทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางวรนาถ ค้ามีดโกน
ครู ศพด.
นางสาวกัญญาภัค บุญแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก