ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสุรีรัตน์ อิ่นคำ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสาวกัญญาภัค บุญแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก