ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวอำเภอเทิงทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เจียงฮาย เมืองสะอาด