สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 โครงการ