เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการตกแต่งภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะที่แนบท้ายประกาศนี้

               ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 600,000 (หกแสนบาทถ้วน) ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)                       

ประกาศงานจ้างสอบราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศคุณักษณะ