เทศบาลตำบลเวียงเทิง

อบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง กล่าวเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการประสานงานและดำเนินโครงการโดย นางสายสุรีย์ ทิพย์อ้าย ประธาน อสม.ตำบลเวียง/รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเทิง วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทิง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงเทิง

5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4