เทศบาลตำบลเวียงเทิง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ฯ ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ฯ ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 โครงการ


**********
ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการฯ ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 14 ปริมาณงานก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน 23 บ่อ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 513,000 (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 504,000 บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 14 หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 596,000 (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 582,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 5 เวียงจอมจ้อหมู่ที่ 20 ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 159 เมตร พร้อมราวกันตกยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร พื้นที่ คสล. หนาไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 633,000 (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 619,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเวียงเทิง
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

กำหนดขอรับซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง และกำหนดยื่นซอง วันที่ 19 ธันวาคม2559 – 30 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง และวันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานที่กลาง (ศูนย์ข้อมูลอำเภอเทิง) , กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ สถานที่กลาง(ศูนย์ข้อมูลอำเภอเทิง)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยให้พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง เวลา 09.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารและใบเสนอราคาในโครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2.โครงการปิดรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซ.8 ม.14 ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.1/2 – ซ.2/2 ม.20 ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5379-5321 หรือทางเว็ปไซค์ www.wiangtheong.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ)

(นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

 

เอกสาร