เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นซองเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นซองเสนอราคา

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ตกลงราคาจ้าง โครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ปริมาณงานปรับปรุงปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16”x16” พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตรติดตั้งชุดบานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.75×3.20 เมตรจำนวน 1 บาน พร้อมติดตั้งหมู่ลี่ปรับแสงหน้าต่าง จำนวน 5 ชุด พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 18 ประตูดินขอ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 บ่อ บ่อพักน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 14 บ่อ พร้อมติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 3 ชุด พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 412,000 (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
3.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ซอย 9 หมู่ที่ 2 ปริมาณงานเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง คสล. พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเชื่อมเพื่อระบายน้ำ ท่อคสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์ 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 417,000 (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 407,000 บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 15/3 บ้านละกอน ม.1ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. มีพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 38 เมตร และบ่อพักจำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 144,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5.โครงการก่อสร้างปิดรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร พร้อมตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 ชุด เสริมไหล่ทาง คสล. 0.12 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร และผิวถนน คสล. 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 144,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 272,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

6.โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปริมาณงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร สูงไม้น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 411,000 (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
7.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทาง ซ.1 เวียงจอมจ้อ ม.20 ปริมาณงานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.50 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ฝา แลพงานเสริมไหล่ทาง คสล. หนาไม่น้อยกว่า คสล. หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 481,000 (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8.โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซอยท่าขี้เหล็ก หมู่15 ปริมาณงานทำการวางท่อ คสล. 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงกำหนด
ราคากลางของงานในการตกลงราคาครั้งนี้ 197,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคางบประมาณอนุมัติในครั้งนี้ 188,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเวียงเทิง
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ตกลงราคาจ้าง
กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองตกลงราคา ในวันที่ 6 –16 ธันวาคม 2559 ได้ที่สำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5379-5321 หรือทางเว็ปไซค์ www.wiangtheong.go.th ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

(นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร