เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแม่น้ำอิง

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขุดกว้าง 40-110 ม. ยาว 250 ม. ลึก 1-1.50 ม. หรือปริมาณที่ขุดไม่น้อยกว่า 19,700 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า พร้อมป้ายโครงการ
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 878,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคาอนุมัติในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 878,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

  1. ประกาศงานจ้าง
  2. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง