เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(รายละเอียดตามคุณลักษณะแนบท้าย )