เทศบาลตำบลเวียงเทิง

สาส์นจากนายกเทศมนตรี

dr

 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริการประชาชนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า การสนับสนุนงานบุญประเพณี การจัดให้มีการบริการด้านการศึกษาแก่เด็กเล็กเพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอเทิงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจำ ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ชาวเทศบาลตำบลเวียงเทิงได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้รวบรวมข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจเทศบาลตำบลเวียงเทิง กระผมในนามนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง จะมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมากที่สุด และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณครับ

 

สิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเทิง