เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประวัติเทศบาลตำบลเวียงเทิง

logo

เมื่อครั้งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลมีชื่อว่า “เทศบาลตำบลเวียงเทิง” อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 ตอน 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500

หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 และได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 145 ง

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามพิกัด พี.บี. 257778 มีเนื้อที่อาณาเขตประมาณ 12 ตารากิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิง มีเขตการปกครองประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ

  • หมู่ที่ 1 บ้านเวียงเทิง
  • หมู่ที่ 2 บ้านตั้งข้าว
  • หมู่ที่ 14 บ้านพระเกิด
  • หมู่ที่ 15 บ้านเวียงใต้
  • หมู่ที่ 20 บ้านเวียงจอมจ้อ

มีประชากรโดยประมาณ 5000 คน อยู่ห่างตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เทิง ประมาณ 64 กิโลเมตร ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 891 กิโลเมตร