ข้อมูลผู้นำหมู่บ้าน
รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
นายนิกร อินทรีสังวรณ์ผญบ. หมู่ที่ 10871829261
นายวัชระ โนวงศ์ผญบ. หมู่ที่ 20871744114
นายสมยศ จันทร์ภูงาผญบ. หมู่ที่ 14 (กำนันตำบลเวียง)0936245256
นางสาวเฉลียว ณ น่านผญบ. หมู่ที่ 150806790362
นางสาวไพรัช พันธุ์วิไลผญบ. หมู่ที่ 200810218587