จัดการความรู้

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้

หลักการของการบริหารจัดการความรู้

การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

 

แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นพลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่

นวัตกรรมคูเมืองสวยช่วยน้ำอิงใส

นวัตกรรมกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ

นวัตกรรมข่วงเวียงเทิงสร้างสุข

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้อาสาป้องกันไฟป่า

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพอเพียง

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ประปาหมู่บ้านเวียงจอมจ้อ

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ตลาดสด ๓ ข

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ชมรมตะกร้อเทิง

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กลุ่มแอโรบิค

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กลุ่มรำวงย้อนยุค

หลักสูตรแหล่งเรียนรู้กลุ่มบาสโลปเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น