กองสาธารณสุขฯ ทต.เวียงเทิง ดำเนินการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง