การเงิน-การคลัง

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน. ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงิน เมษายน 62

งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี 2561