แผนป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561