หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง

กลุ่มจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มประปาหมู่บ้าน

กลุ่มอาสาป้องกันไฟป่า

กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้

ชมรมตะกร้อเทิง

กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ

กลุ่มรำวงย้อนยุค

กลุ่มบาสโลป

กลุ่มแอโรบิค

โรงเรียนพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านจัดการตนเอง

ตลาดสด 3 ข

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเทิง

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

การจัดการตำบลแบบมีส่วนร่วม