ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์

มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตราการ MOPH เทศบาลตำบลเวียงเทิง ปีงบประมาณ 2561

มาตรการแนวทางปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560-2563

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย